Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Za utratené ošípané budú chovatelia odškodnení

Kategória: Články Dátum: Hit: 486

Za usmrtené ošípané budú chovatelia odškodnení prostredníctvom výzvy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných.
Chovatelia ošípaných budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat – všetky informácie nájdu na stránke ministerstva 
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?… 

Výška kompenzácie predstavuje:
• Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat): 3,00 euro/kg
• Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg: 1,40 euro/kg

Chovatelia musia doložiť:
• vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1);
• vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré je súčasťou výzvy;
• doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať;
• výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace;
• kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa;
• kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa;
• kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019. 
Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti. Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorí si splnili legislatívne požiadavky. Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska. Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásil chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil.

Na Slovensku máme doteraz identifikované štyri prípady ohnísk AMO, a to v obci Strážne, Veľký Kamenec, Somotor a v obci Rad na juhovýchode Slovenska (okres Trebišov). Ošípané v daných obciach boli a budú v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení usmrtené a vzorky budú zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene. Zdroj nákazy dosiaľ nie je jasný.

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy. V prípade akejkoľvek zmeny správania, resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba jednu ošípanú – platí pre celé územie SR.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December