Zelený bod

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka na úrovni Medzinárodného úradu priemyselného vlastníctva.

Táto ochranná známka na obaloch výrobkov informuje, že aj spoločnosť VETIS, ktorá s týmito výrobkami obchoduje, participuje na rozvoji systému ZELENÉHO BODU. Firma VETIS tým prejavuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Systém Zeleného bodu je založený na dobrovoľnosti. Je to jedna z možností pre výrobcov zaviazaných legislatívou zabezpečiť recykláciu istého podielu svojich obalov a zároveň osvedčený systém, ktorý na seba preberá zodpovednosť za enviromentálny prístup nakladania s obalmi. Symbol Zelený bod umiestnený na obale výrobkov potom informuje spotrebiteľov o tom, že firma PRISPIEVA DO SYSTÉMU, ktorého hlavnou úlohou je PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU odpadov z obalov v obciach a osveta obyvateľstva.

 

Pečať spoľahlivosti

Spoločnosť VETIS s.r.o. získala Pečať spoľahlivosti a taktiež samotný Protokol pečate spolahlivosti.

Hodnotenie 100 % spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých sme sa zapojili. Zároveň Pečať spoľahlivosti prispieva k našej prestíži medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

Pečať významný exportér SR

Tento titul udelilo našej spoločnosti Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR). NIS SR bolo založené v roku 1998 a jeho poslaním bolo informačne podporovať podnikateľské prostredie predovšetkým v segmente Micro a SME. Účelom NIS SR je hodnotenie dôveryhodnosti rôznych podnikateľských subjektov. Poskytuje nezávislé a objektívne posúdenie subjektu a napomáha v rozhodovaní pri poskytovaní obchodného úveru.
NIS SR taktiež ponúka podklady pre budovanie optimálnych stratégií na súčasnom trhu. Svoje služby sprostredkúva predovšetkým samosprávam, poľnohospodárom a malým a stredným podnikateľom.
V spolupráci so Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou sledujú podniky v rámci ich odvetví, taktiež ich pôsobenie v regióne, analyzujú slovenské podnikateľské prostredie, vplyv podnikov na štátny rozpočet, a pod.

Certifikát ENVI-PACK

ENVI - PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo-odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom, ponúka kvalitu a spoľahlivosť.Priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov z obalov na celom území Slovenska a zabezpečuje jeho následné zhodnotenie/recykláciu. Riadi sa zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.Podporuje triedeným zberom odpadov z obalov čistejšie Slovensko. Zroveň zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.Implementuje na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu za obal produktu od jeho vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku.