Chovatelia budú môcť žiadať o odškodnenie za sucho

Kategória: Články Dátum: Hit: 248

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári – chovatelia podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky, a to ako reakciu na výzvu, ktorú vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 20. októbra 2022. 

Celkovú alokáciu 50 miliónov eur zo štátneho rozpočtu si rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel, ktoré majú svoje iné podporné schémy.
Pôvodný zámer podporiť len prežúvavce bol zmenený a po analýze dostupných dát sa napokon pomoci dočkajú aj všetky druhy hydiny, vrátane vodnej a kone.

,,Na základe analýz vieme, že sucho výnosy pšenice a jačmeňa neovplyvnilo tak dramaticky ako úrodu kukurice a trávy na seno, ktoré sú primárnym zdrojom krmiva hospodárskych zvierat v zimnom období. Kompenzáciou chovateľov zároveň podporíme aj pestovateľov a v konečnom dôsledku sa prejaví aj v priaznivejšej cene za mlieka či mäsa,” ozrejmil minister Samuel Vlčan.

Peniaze bude vyplácať PPA prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom (viď mapa).

Národné poľnohospodárke a potravinárske centrum (NPPC) vychádzalo pri výpočtoch z údajov SHMÚ, Štatistického úradu SR aj vlastných dát. Podľa škôd spôsobených suchom rozdelilo NPPC okresy Slovenska do troch pásiem:
v 1. pásme: prepad úrody 36 - 40 %;
- v 2. pásme: prepad úrody 41 - 44 %;
- v 3. pásme: prepad úrody 45  - 59 %.

Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so stavom k v CEHZ k 31. 8. 2022 nesmie počet zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. Maximálna kompenzácia na jedného chovateľa – 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

Pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe – ovocinárov, pestovateľov zeleniny a vinohradníkov, pripravuje MPRV SR schému podľa dočasného rámca pomoci vo výške 15 miliónov EUR. O mechanizme bude v krátkom čase pestovateľov i verejnosť informovať. Aj táto pomoc bude realizovaná ešte do konca kalendárneho roka. 

Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom znázorneného na mape:

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December